Polityka prywatności Serwisu

1. Administratorem Twoich Danych Osobowych w zakresie objętym działaniem serwisu internetowego GameDevLawyer (dalej też Serwis lub Serwis GameDev Lawyer) jest Ewa Krzemień prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EK LEGAL Kancelaria Adwokacka adwokat Ewa Krzemień w Warszawie (02-555) przy Al. Niepodległości 165 lok. 4, NIP: 684-214-36-60, REGON: 120749570 (dalej Administrator lub Administrator Danych Osobowych).

2. Szanując Twoje prawa jako podmiotu danych osobowych (osoby, której dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa – w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych – Administrator zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Ciebie danych osobowych. Wszyscy pracownicy i współpracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a Administrator wdrożył odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Twoich danych osobowych. Dodatkowo, w razie konieczności Administrator współpracował będzie z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).

3. Wszelkie zapytania, wnioski i ew. skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (zwane dalej Zgłoszeniami) należy kierować na następujący adres e-mail: biuro@ek-legal.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora, tj. EK LEGAL Kancelaria Adwokacka adwokat Ewa Krzemień, Al. Niepodległości 165 lok. 4, 02-555 Warszawa.

W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

 1. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
 2. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
 3. przedstawić swoje stanowisko oraz podstawę prawną ew. żądań,
 4. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

4. W Serwisie GameDev Lawyer zbieramy następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 3. numer telefonu,
 4. adres,
 5. nazwa firmy,
 6. NIP,
 7. wizerunek (w przypadku udziału w webinarach, spotkaniach, konsultacjach online).

Ponadto, w celu administrowania Serwisem oraz w celach analitycznych, tj. badania i analizowania aktywności w Serwisie, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • adres IP,
 • lokalizacja (kraj, miasto),
 • system operacyjny,
 • przeglądarka,
 • kategoria urządzenia.

Informacje te gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których korzystamy (tj. Google Analytics) i w związku z tym przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności.

5. Podanie danych wskazanych w punkcie 4. jest konieczne w następujących przypadkach:

 • w celu skontaktowania się przez formularz kontaktowy, jeśli chcesz nawiązać kontakt z właścicielem Serwisu – w tym przypadku konieczne jest wskazanie Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail i ew. numeru telefonu (numer telefonu opcjonalnie, tylko jeśli w przyszłości będziesz chciał się w ten sposób z nami kontaktować) (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu zapisania się do newslettera – w tym wypadku konieczne jest wskazanie Twojego adresu e-mail oraz opcjonalnie Twojego imienia lub imienia i nazwiska (tylko jeśli taką podejmiesz decyzję) (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (obejmującej odpłatne udostępnienie dokumentu elektronicznego, dostępu do kursu online, dostępu do webinaru, spotkania, konsultacji prawnej online lub innych produktów lub usług, które mogą być dostępne w Serwisie) – w tym wypadku konieczne jest wskazanie Twojego imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, a także fakultatywnie nazwy firmy, adresu, siedziby i NIP (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w wypadku udziału w kursie online, webinarze, spotkaniu lub konsultacji prawnej online – także wizerunek (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu rozpatrzenia Zgłoszenia lub ewentualnej reklamacji i udzielenia na nie odpowiedzi, a także odstąpienia od umowy, którą możesz zawrzeć z właścicielem Serwisu i Administratorem na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie Serwisu GameDev Lawyer – w tym wypadku konieczne jest wskazanie Twojego imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, a także fakultatywnie adresu i numeru rachunku bankowego jeśli następuje zwrot pieniędzy (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązku udzielenia odpowiedzi na Zgłoszenie lub ew. reklamację – art. 7a ustawy o prawach konsumenta);
 • w celach uzasadnionych wewnętrznymi celami podatkowymi, tj. przechowywanie dokumentacji księgowej, wystawienie faktury (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa podatkowego);
 • w celu wypełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z właściwych przepisów o ochronie danych osobowych);
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO; przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług, sprzedażą produktów lub korzystaniem z Serwisu).

6. Serwis GameDev Lawyer wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. W związku z tym możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy Twoich następnych odwiedzinach naszego Serwisu bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach Twojej przeglądarki internetowej.

7. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych w celu realizacji usług świadczonych na Twoją rzecz (tj. osób których dane dotyczą) oferowanych w ramach Serwisu, jak i ew. w celu sprzedaży produktów dostępnych w ramach Serwisu. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

8. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku, gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy ma charakter ciągły.

9 Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich (w szczególności w Stanach Zjednoczonych). Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

10. Z zastrzeżeniem kolejnego zdania, nie udostępniamy podmiotom trzecim żadnych danych osobowych, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

11. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz lub na zlecenie Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji Administrator Danych Osobowych zawiera z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzających. Bez powierzenia Twoich danych osobowych do przetwarzania Administrator nie mógłby prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu. Administrator Danych Osobowych powierza dane osobowe do przetwarzania:

a) podmiotom świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa Serwis,

b) dostawcy systemu mailingowego, w którym przechowywane są dane użytkowników, jeżeli są subskrybentami newslettera,

c) dostawcy usługi szybkiej płatności online,

d) podmiotom świadczącym inne usługi na rzecz Administratora Danych Osobowych, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania strony internetowej oraz obsługi Sklepu Internetowego, które są częścią Serwisu,

e) podmiotom świadczącym usługi w zakresie obsługi technicznej, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,

f) doradcom prawnym współpracującym z Administratorem Danych Osobowych w zakresie, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług,

g) organom administracji publicznej oraz wymiaru sprawiedliwości i ścigania, jeżeli będzie to wymagane przepisami obowiązującego prawa.

12. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych Osobowych.

13. Zgodnie z przepisami RODO, każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, ma prawo do:

a) do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO – Administrator jest zobowiązany przekazać Ci jako osobie, której dane będą przetwarzane, określonych w RODO informacji (m.in. o swoich danych, danych kontaktowych IOD, celach oraz podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, o ile istnieją, jak i o okresie przez który dane będą przetwarzane lub o kryteriach ustalania tego okresu); obowiązek ten należy spełnić już w momencie pozyskiwania danych (czyli np. podczas składania przez klienta zamówienia w Sklepie Internetowym), a jeżeli danych nie uzyskuje się od osoby, której dane dotyczą, lecz z innego źródła – to w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności; Administrator może zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba której dane dotyczą, już nimi dysponuje,

b) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając dane osobowe masz prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że masz prawo dostępu do wszystkich dokumentów czy nośników, na których Twoje dane widnieją, ponieważ mogą one np. zawierać informacje poufne; masz jednak prawo do informacji jakie Twoje dane i w jakim celu przetwarza Administrator oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię Administrator wydaje bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobierana jest odpowiednia opłata odpowiadająca kosztom sporządzenia kopii,

c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli Twoje dane osobowe uległy zmianie, prosimy o poinformowanie o tym fakcie Administratora Danych Osobowych, aby posiadane przez nas dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,

d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO – innymi słowy masz prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do Administratora Danych Osobowych, aby poinformował innych administratorów, którym przekazane zostały Twoje dane o konieczności ich usunięcia. Możesz żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:

  • cele, do których dane osobowe zostały pobrane, zostały osiągnięte,
  • podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • wniosłeś sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważasz, że Administrator nie ma żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych,
  • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – pamiętaj jednak, że w takim przypadku musisz skutecznie wykazać podstawę do swojego żądania,
  • konieczność usunięcia Twoich danych osobowych wynika z przepisów prawa,
  • dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego,

e) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – możesz zgłosić do Administratora żądanie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (co polegałoby na tym, że do czasu wyjaśnienia spawy Administrator przede wszystkim te dane przechowuje i używa ich do kontaktu z Tobą), jeżeli:

  • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych lub
  • uważasz, że Administrator przetwarza Twoje dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcesz, aby Administrator usuwał te dane osobowe (czyli nie korzystasz z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej), lub
  • złożyłeś sprzeciw, o którym mowa w lit. g niniejszego punktu, lub
  • Twoje dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem,

f) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – masz prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Ci jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych była zgoda lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,

g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – masz prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzasz się na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych, które dotychczas przetwarzane były w uzasadnionych celach zgodnych z prawem,

h) niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – w Serwisie nie będziesz podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że wyrazisz na to zgodę; dodatkowo zawsze będziesz informowany o profilowaniu, gdyby miało ono mieć miejsce,

i) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO – jeżeli uznasz, że Administrator przetwarza Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób narusza uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

14. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie masz prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:

a) przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji np. jeżeli zamieściłeś swoje dane na blogu, w komentarzach itp.,

b) przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć Twoich danych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków, które nakładają na nas przepisy prawa,

c) przetwarzanie Twoich danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia roszczeń, ustalenia lub obrony praw.

15. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, prosimy przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@ek-legal.pl

16. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa będzie odpowiednio dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.

17. Niniejsza Polityka prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu GameDev Lawyer, którego treść znajduje się pod adresem: https://gamedevlawyer.pl/regulamin-serwisu/ . Wyrazy niezdefiniowane w niniejszej Polityce prywatności, a pisane wielką literą, mają znaczenie nadane im  w Regulaminie. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

***

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróc do sklepu