Regulamin serwisu

W S T Ę P

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu GameDev Lawyer dostępnego pod adresem www.gamedevlawyer.pl oraz Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.gamedevlawyer.pl/sklep jak również zasady świadczenia usług drogą elektroniczną i zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Serwis GameDev Lawyer i Sklep internetowy są własnością Ewy Krzemień prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą EK LEGAL Kancelaria Adwokacka adwokat Ewa Krzemień w Warszawie (02-555) przy Al. Niepodległości 165 lok. 4, NIP: 684-214-36-60, REGON: 120749570.

W razie potrzeby prosimy o kontakt mailowy pod adresem: biuro@ek-legal.pl

Wszystkie ceny Produktów i Usług podane na stronach Sklepu są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) w polskich złotych. Ceny nie obejmują kosztów ewentualnej dostawy Produktów Fizycznych.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkownika z Treści, w tym Produktów Cyfrowych (w szczególności wzięcia udziału w webinarze lub konsultacji online) z powodu braku po stronie Użytkownika odpowiedniego sprzętu lub połączenia z siecią Internet. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za dostawców zewnętrznych usług i technologii.

S Ł O W N I K

Konsument – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu lub Sklepu i dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Newsletter – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, zawierająca informacje na temat Sprzedawcy, w szczególności informacje handlowe dotyczące bieżącej działalności Sprzedawcy oraz materiały edukacyjne z zakresu prawa wysyłane na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu Newslettera.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, korzystająca z Serwisu lub Sklepu i dokonująca ze Sprzedawcą czynności bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającej jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

 Produkty – oznacza zarówno Produkty Fizyczne, jak i Produkty Cyfrowe.

 Produkty Fizyczne – rzeczy ruchome w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, które dostępne są w Sklepie do odpłatnego nabycia od Sprzedawcy.

Produkty Cyfrowe – treści cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym, które dostępne są w Sklepie do odpłatnego nabycia od Sprzedawcy; są to pliki w formie elektronicznej, w szczególności w formatach o rozszerzeniach .doc, .xls, .pdf, zawierające przykładowo e-booki, wzory dokumentów, opracowania, a także nagrane webinary edukacyjne i inne materiały audiowizualne; do ich otwierania niezbędne jest oprogramowanie, które pozwala na odtworzenie i edycję plików w odpowiednich formatach; Produkty Cyfrowe stanowią treści cyfrowe w rozumieniu art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta z Serwisu lub Sklepu.

Regulamin lub Regulamin Serwisu GameDev Lawyer – niniejszy dokument.

Serwis lub Serwis GameDev Lawyer – serwis internetowy pod adresem www.gamedevlawyer.pl  wraz ze Sklepem Internetowym.

Sklep lub Sklep Internetowy – sklep internetowy pod adresem www.gamedevlawyer.pl/sklep będący częścią Serwisu GameDev Lawyer.

Sprzedawca lub Usługodawca – Ewa Krzemień prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EK LEGAL Kancelaria Adwokacka adwokat Ewa Krzemień w Warszawie (02-555) przy Al. Niepodległości 165 lok. 4, NIP: 684-214-36-60, REGON: 120749570.

Treści – oznacza zarówno Treści Darmowe, jak i Treści Płatne.

Treści Cyfrowe – dane wytworzone w postaci cyfrowej i w takiej postaci dostarczane niezależnie od tego czy są płatne czy darmowe.

Treści Darmowe – treści udostępniane w ramach Serwisu lub Sklepu bez opłat, w szczególności w postaci wpisów na blogu.

Treści Newsletterowe – treści cyfrowe, np. w postaci e-booków dostępnych po zapisaniu się do Newslettera.

Treści Płatne – treści, w tym w formie cyfrowej, dostępne do zakupu od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w postaci Produktów lub Usług, w szczególności materiały do samodzielnego uzupełnienia i wykorzystania.

Umowa – oznacza zarówno umowę sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika, jak i umowę świadczenia Usług przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika, zawierane w ramach Sklepu Internetowego, w tym także umowę o dostarczanie Treści Newsletterowych oraz umowę o dostarczanie Treści Cyfrowych, której warunki, w tym prawa i obowiązki jej stron, określone są w tym Regulaminie.

Umowa o dostarczanie Treści Cyfrowych – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje dostarczyć Użytkownikowi Treści Cyfrowe, a odbiorca zobowiązuje się do zapłaty ceny.

Umowa o dostarczanie Treści Newsletterowych – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje dostarczyć Użytkownikowi darmowe Treści Cyfrowe, a odbiorca zobowiązuje się do dostarczenia danych osobowych.

 Usługi – usługi, które po ich zamówieniu i opłaceniu za pośrednictwem Sklepu będą świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika, w szczególności konsultacje online, szkolenia czy udział w spotkaniach (online lub onsite), które oferowane są w ramach Sklepu.

Usługi Cyfrowe – usługi pozwalające na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej; wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

Użytkownik – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę  bądź też podjęła działania zmierzające do ich zawarcia lub też, która korzysta z Treści Darmowych.

Zamówienie – dyspozycja zakupu Produktów lub Usług złożona przez Użytkownika Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

D A N E  O S O B O W E

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sprzedawca.

Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka prywatności Serwisu GameDev Lawyer oraz Polityka cookies Serwisu GameDev Lawyer, regulujące kwestie związane z ochroną danych osobowych i znajdujące się pod adresem https://gamedevlawyer.pl/polityka-prywatnosci-seriwsu/ i https://gamedevlawyer.pl/polityka-plikow-cookies-serwisu-gamedev-lawyer/.

T R E Ś C I  D A R M O W E

 

   W ramach Serwisu udostępniamy darmowe treści w postaci wpisów na blogu, a czasami także w postaci e-booków dostępnych po zapisaniu się przez Ciebie do Newslettera.

Przeglądanie zawartości bloga nie wymaga podawania jakichkolwiek danych osobowych, a jedynie posiadania dostępu do Internetu i urządzenia wraz z oprogramowaniem pozwalających na przeglądanie zawartości Internetu. Otrzymanie bezpłatnego e-booka wymaga zapisania się przez Ciebie do newslettera.

W Y M A G A N I A   T E C H N I C Z N E

Aby korzystać z Treści oraz Usług dostępnych w ramach Serwisu, a także aby zawierać Umowy zgodnie z niniejszym Regulaminem, niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

 1. połączenie z Internetem,
 2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu,
 3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
 4. podłączoną klawiaturę lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,
 5. korzystanie z aktualnej wersji przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów tekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, akceptującej pliki cookies,
 6. posiadanie programów komputerowych zapewniających odczytywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx, .xls lub .xlsx.

N E W S L E T T E R

 

Usługodawca umożliwia Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu zawarcie Umowy o dostarczenie Treści Newsletterowych, za które Użytkownik nie wnosi jakiejkolwiek opłaty pieniężnej, a jedynie dostarcza Usługodawcy swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera. Do zawarcia umowy w taki sposób niezbędne jest wypełnienie formularza oraz potwierdzenie zapisu na Newsletter. Potwierdzenia należy dokonać poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w Formularzu. Umowa o dostarczenie Treści Newsletterowych zostaje zawarta z chwilą wyświetlenia Użytkownikowi strony potwierdzającej zapis do Newslettera.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika w formularzu Newslettera jest warunkiem zawarcia Umowy o dostarczenie Treści Newsletterowych.

W razie chęci uzyskania przez Użytkownika Treści Newsletterowych bez konieczności zapisu do Newslettera, Użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio z Usługodawcą w celu ustalenia szczegółów takiego udostępnienia.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że częstotliwość oraz terminy dostarczania Treści Newsletterowych nie są z góry określone, a ich wysyłka zależy od woli Usługodawcy. Użytkownik może bez podania przyczyny, w każdym czasie wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Treści Newsletterowych ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto na podstawie ustawy o prawach konsumenta, Użytkownik będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o dostarczanie treści Newsletterowych bez podania przyczyny, w terminie czternastu dni od dnia jej zawarcia. Do odstąpienia niezbędne jest złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia przez ww. Użytkownika. Oświadczenie to może zostać złożone poprzez kliknięcie w link umożliwiający rezygnację z otrzymywania Newslettera, który przesyłany jest wraz z każdym Newsletterem; lub wysłanie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera albo o jej wypowiedzeniu drogą mailową na adres: biuro@ek-legal.pl.

O B O W I Ą Z K I   I  O Ś W I A D C Z E N I A  U Ż Y T K O W N I K A

 

Każdy Użytkownik składający Zamówienie w Sklepie Internetowym oświadcza, że:

 1. jest osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i jej zdolność do czynności prawnych nie jest ograniczona;
 2. uzupełniła formularz Zamówienia zgodnie z prawdą i posługując się danymi osobowymi należącymi do niej;
 3. zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu;
 4. będzie korzystać z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu.

T R E Ś C I  P Ł A T N E  I  U S Ł U G I // S K L E P  I N T E R N E T O W Y

 

Za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.gamedevlawyer.pl/sklep możesz kupić Treści Płatne, w tym Produkty Cyfrowe (takie jak materiały do samodzielnego uzupełnienia i wykorzystania), jak również zamówić i opłacić dostępne tam Usługi.

Informacje podane na stronach internetowych poszczególnych Treści i Usług stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Użytkowników.

Aby złożyć zamówienie za pośrednictwem Sklepu wybierz Produkt lub Usługę będące przedmiotem Zamówienia, następnie kliknij przycisk „do koszyka”, wypełnij formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia. . Następnie kliknij przycisk “zamawiam i płacę” i wybierz jeden z dostępnych sposobów płatności (i ewentualnie dostawy – w przypadku Produktów Fizycznych) oraz dokonaj zapłaty za Zamówienie. Naciśnięcie przycisku „zamawiam i płacę” jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia woli o chęci zawarcia Umowy ze Sprzedawcą/Usługodawcą i pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny Produktu/Usługi.

Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedającemu oferty zakupu Produktu/Usługi po określonej w Zamówieniu cenie.

Dostawcą usług płatności jest serwis tpay.com, którego właścicielem i operatorem jest Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN wpłaconym w całości.

Po złożeniu Zamówienia niezwłocznie otrzymasz potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Ciebie w trakcie składania Zamówienia. Wraz z otrzymaniem tej wiadomości przez Użytkownika dochodzi do zawarcia Umowy.

Umowy zawierane w Serwisie są umowami zawieranymi za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Fakturę otrzymasz od nas w formie mailowej po dokonaniu płatności za Zamówienie.

Jeśli Zamówienie opłacasz przelewem, płatnością elektroniczną albo płatnością kartą płatniczą, jesteś zobowiązany do jej sfinalizowania w dniu złożenia Zamówienia. W przeciwnym razie Twoje Zamówienie zostanie anulowane.

Dostarczenie Produktu Cyfrowego w postaci wzoru dokumentu/umowy/opracowania następuje na podany przez Ciebie w trakcie składania Zamówienia adres e-mail, w formie aktywnego linku do pobrania pliku, niezwłocznie po odnotowaniu płatności na koncie Sprzedawcy w serwisie tpay.com.

Dostarczenie Produktu Cyfrowego w postaci nagranego webinaru następuje na podany przez Ciebie w trakcie składania Zamówienia adres e-mail, w formie aktywnego linku zabezpieczonego hasłem. Link oraz hasło umożliwiające otwarcie linku Sprzedawca zobowiązany jest przesłać na adres e-mail podany przez Ciebie w trakcie składania Zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od odnotowania płatności na koncie Sprzedawcy w serwisie tpay.com.

Pamiętaj, że Treści publikowane w Serwisie nie są poradami prawnymi. Każdy przypadek wymaga indywidualnego sprawdzenia, nawet gdy wydaje się, że jego opis odpowiada Twojemu problemowi. Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną, skontaktuj się w tym celu z nami i umów się na indywidualną konsultację, ewentualnie zasięgnij porady innego eksperta.

P R O D U K T Y  F I Z Y C Z N E 

Sprzedawca realizuje wysyłkę zakupionych Produktów Fizycznych pod adresy znajdujące się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty wysyłki Produktu Fizycznego pokrywa Użytkownik. Wysyłka Produktu Fizycznego następuje w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności za Produkt Fizyczny na rachunku bankowym Sprzedawcy.

Jeżeli Produkt Fizyczny jest dostarczany przez kuriera lub pracownika poczty, Użytkownik powinien sprawdzić Produkt Fizyczny w ich obecności. Jeśli opakowanie Produktu Fizycznego zostało uszkodzone podczas dostawy, Użytkownik powinien spisać protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą.

O P I N I E

 

W sytuacji, gdy Usługodawca umożliwi Użytkownikom zapoznanie się z opiniami innych Użytkowników w Serwisie, Sprzedawca podejmuje uzasadnione i proporcjonalne kroki w celu weryfikacji rzetelności opinii oraz czy są one zamieszczone przez osoby, które faktycznie korzystały usług oferowanych przez Sprzedawcę.

Sprzedawca nie prowadzi systemu automatycznego publikowania opinii w Serwisie. Opublikowane opinie podlegają weryfikacji i sprawdzeniu (w szczególności poprzez kontakt z osobą wystawiającą opinię), a dopiero następnie ewentualnej publikacji. Usługodawca nie prowadzi systemu polegającego na rabatach/gratyfikacjach/płatnościach w zamian za wystawienie opinii. W sytuacji niemożności zweryfikowania podmiotu, który wystawił opinię, taka opinia nie zostanie zamieszczona w Serwisie.

 

O D S T Ą P I E N I E  O D  U M O W Y

 

W terminie 14 dni od zawarcia Umowy w Sklepie Internetowym Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo od niej odstąpić bez podawania przyczyny składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.

Prawo odstąpienia, o którym mowa powyżej, nie przysługuje jednak Konsumentowi ani Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do Umów:

 • o świadczenie Usługi – jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od takiej umowy;
 • o dostarczanie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub Usług Cyfrowych – jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał mu potwierdzenie zawarcia Umowy wraz z informacją o udzielonej przez niego zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca może uniemożliwić Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dalsze korzystanie z Treści Cyfrowych lub Usługi Cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie dostępu do Treści Cyfrowych lub Usługi Cyfrowej.

Jeżeli na wyraźne żądanie ww. Użytkownika wykonywanie ww. usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od odnoszącej się do niej umowy, Sprzedawca wymaga złożenia przez takiego Użytkownika wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie oraz oświadczenie, że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez przedsiębiorcę, zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta.

 

P R A W A   A U T O R S K I E  I  Z A S A D Y  K O R Z Y S T A N I A  Z  T R E Ś C I

 

Treści dostępne w Serwisie (zarówno Treści Darmowe, jak i Treści Płatne dostępne do nabycia w Sklepie Internetowym), jak również logotypy, projekty i materiały graficzne, wizualne, audialne lub audiowizualne (w tym filmy) oraz kody źródłowe, które spełniają cechy utworów, stanowią przedmiot własności intelektualnej ich twórców lub podmiotów uprawnionych i korzystają z ochrony na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących prawa; mogą one także stanowić inne przedmioty prawa, m.in. przedmioty praw zależnych, praw pokrewnych lub dobra własności przemysłowej. Wobec powyższego Treści te oraz ww. prawa podlegają ochronie przewidzianej w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a ich naruszenie może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Na podstawie niniejszego Regulaminu, z chwilą uzyskania od Sprzedawcy dostępu do Treści, Użytkownik otrzymuje uprawnienie do korzystania z nich – tj. m.in. z Usług i Produktów, w szczególności treści cyfrowych – w ramach licencji niewyłącznej, tylko na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem („Licencja”), tj.:

 • w przypadku wpisów na blogu lub treści zawartych w newsletterze – odtwarzać je i korzystać z nich w formie udostępnionej w ramach Serwisu w celu zapoznania się z ich treścią (licencja nieograniczona czasowo i terytorialnie);
 • w przypadku Produktów Cyfrowych w postaci wzorów dokumentów/umów/ opracowań – odtwarzać je i korzystać z nich w formie udostępnionej w ramach Serwisu w celu zapoznania się z ich treścią, z możliwością uzupełnienia danych niezbędnych do dostosowania do użytku własnego i/lub edycji tych wzorów na własne potrzeby (licencja nieograniczona czasowo i terytorialnie);
 • w przypadku Produktów Cyfrowych w postaci nagranych webinarów – odtwarzać je na własny użytek bez prawa do pobierania ani utrwalania (licencja na okres 6 miesięcy od dnia udostępnienia linku i hasła dostępowego do webinaru, nieograniczona terytorialnie);
 • w przypadku Usług lub Produktów Cyfrowych o charakterze udziału w webinarach na żywo, spotkaniach, konsultacjach online – osobiście brać w nich udział i wykorzystać je na użytek własny (licencja nieograniczona czasowo i terytorialnie).

Licencja, którą Użytkownik otrzymuje od Sprzedawcy nie uprawnia do:

 • rozpowszechniania ani udostępniania Treści (w tym m.in. Usług ani Produktów, w szczególności treści cyfrowych) jakimkolwiek podmiotom trzecim, odpłatnie lub nieodpłatnie, z wyjątkiem celów prywatnych oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej;
 • kopiowania Treści (m.in. Produktów, w szczególności treści cyfrowych), z wyjątkiem celów prywatnych oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej;
 • opracowywania ani modyfikowania Treści w sposób wykraczający poza uzupełnienie dokumentów o dane Użytkownika, ewentualnie wprowadzenie modyfikacji, które wynikają wprost z przeznaczenia Treści;
 • tworzenia na podstawie Treści własnych treści, produktów ani usług, w tym do dalszego udostępniania odpłatnie lub nieodpłatnie, w szczególności w sposób komercyjny,
 • odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania odpłatnie ani nieodpłatnie Treści osobom trzecim (m.in. Usług ani Produktów, w szczególności treści cyfrowych), a także ich kopii, egzemplarzy bądź opracowań.

Licencja nie upoważnia Użytkownika do udostępniania Produktów Cyfrowych osobom nienależącym do kręgu osób wymienionych w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W razie wykupienia Usługi jaką jest spotkanie (na żywo, nie w formie online) i braku możliwości wzięcia w nim udziału, Użytkownik może wskazać, kto w jego zastępstwie weźmie w nim udział. W takim przypadku, w uzgodnieniu z tą osobą Użytkownik zobowiązany jesteś dostarczyć na adres e-mail Sprzedawcy skan pisemnego oświadczenia tej osoby, podając jej imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu wraz z oświadczeniem, iż osoba ta zapoznała się z Regulaminem.

Z G O D Y   N A   W I Z E R U N E K     I    T R E Ś C I  O D  U Ż Y T K O W N I K A

 

Niezależnie od postanowień Polityki Prywatności, Użytkownik wyraża zgodę na to, że przebieg spotkań, wydarzeń, webinarów czy szkoleń, do których uzyska dostęp w wykonaniu Umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może być rejestrowany przez Sprzedawcę w formie nagrania audio, audiowizualnego oraz/lub zdjęć, a tak stworzone utwory będą lub będą mogły być wykorzystywane przez Sprzedawcę do celów emisji w środkach masowego przekazu (Internet, prasa, itp.), jak i dla celów komercyjnych, w tym dokumentacji, promocji czy reklamy Sprzedawcy, jak również w celu utrwalenia samego spotkania, wydarzenia, webinaru czy szkolenia.

W związku z powyższym Użytkownik upoważnia Sprzedawcę do wykorzystania swojego wizerunku oraz/lub głosu i wypowiedzi (jeżeli takowych udzieli w trakcie dyskusji oraz/lub do kamery) oraz rozpowszechniania ich jako elementów ww. utworów do celów wymienionych powyżej, jak również udziela niewyłącznej i nieodpłatnej zgody, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, na ich wykorzystanie przez Sprzedawcę na następujących polach eksploatacji utworów:

 1. utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości, dowolną techniką i w dowolnym formacie;
 2. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, za pomocą dowolnych środków przekazu, w szczególności poprzez publikację w Serwisie, w mediach społecznościowych i na stronach internetowych Sprzedawcy.

Niniejszym wyrażana zgoda upoważnia Sprzedawcę do korzystania z wizerunku i treści pochodzących od Użytkownika w zestawieniu z imionami, nazwiskami, brzmieniem firmy, wizerunkami i treściami pochodzącymi od innych osób, a w szczególności na opatrzenie ich tekstowym lub głosowym komentarzem dotyczącym przebiegu spotkania, wydarzenia, webinaru czy szkolenia.

 

R E K L A M A C J E

 

W przypadku, gdy Usługa lub Produkt dostarczony przez Sprzedawcę będzie niezgodny z umową, Użytkownik może skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów ustawy o prawach konsumenta. Zgodność z umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta. Także w przypadku, gdy Użytkownik napotka problemy ze złożeniem Zamówienia lub będzie chciał zgłosić jakiekolwiek reklamacje lub uwagi, należy poinformować o tym Sprzedawcę. Można to zrobić w szczególności mailowo pod adresem: biuro@ek-legal.pl. W zgłoszeniu reklamacji nie trzeba posługiwać się żadnym formularzem. Należy jedynie wskazać numer zamówienia, opisać problem, który powoduje niezgodność Produktu z Umową i wskazać swoje oczekiwania co do załatwienia sprawy.

Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści Cyfrowych, Usług Cyfrowych oraz Treści Newsletterowych, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności ww. treści z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili ich dostarczenia, istniał w chwili ich dostarczenia.

Jeżeli treści te są niezgodne z umową, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową. Zgodnie z ustawą domniemanie to nie ma zastosowania, jeśli Usługodawca poinformuje przed zawarciem umowy o tym, jakie są wymagania techniczne danego produktu lub usługi w celu ustalenia ich kompatybilności ze środowiskiem technicznym Użytkownika. Informacje o wymaganiach technicznych Treści Cyfrowych i Usług Cyfrowych znajdują się w ich opisach na stronach internetowych dedykowanych ich sprzedaży.

Jeżeli treści te są niezgodne z umową, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, gdy:

 1. doprowadzenie do zgodności Treści Cyfrowych, Usług Cyfrowych oraz Treści Newsletterowych z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
 2. Usługodawca nie doprowadził Treści Cyfrowych, Usług Cyfrowych oraz Treści Newsletterowych do zgodności z umową,
 3. brak zgodności Treści Cyfrowych, Usług Cyfrowych oraz Treści Newsletterowych z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić je zgodności z umową,
 4. brak zgodności Treści Cyfrowych, Usług Cyfrowych oraz Treści Newsletterowych z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony polegającego na żądaniu doprowadzenia towaru do zgodności z umową,
 5. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi Treści Cyfrowych, Usług Cyfrowych oraz Treści Newsletterowych do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

Powyższe regulacje odnoszą się także do Użytkowników (Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta), którzy udostępnią w ramach swoich profili na portalach społecznościowych swoje dane osobowe, w tym wizerunek i w zamian otrzymają od Usługodawcy Treści Cyfrowe.

Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgłaszający reklamację zobowiązany jest do współpracy ze Sprzedawcą/Usługodawcą w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych środków) w celu przekazania informacji o reklamacji i umożliwienia Sprzedawcy/Usługodawcy ustalenie przyczyn i zakresu braku zgodności Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych z Umową. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązuje się do umożliwienia Sprzedawcy/Usługodawcy oceny czy brak zgodności wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

W przypadku wyczerpania procedury reklamacyjnej Użytkownik ma prawo do wniesienia pozwu do sądu właściwego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma również prawo skorzystać z platformy internetowego rozwiązywania sporów (ODR) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006.2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

Poniżej znajduje się link do platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL oraz adres email Sprzedawcy: biuro@ek-legal.pl.

Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta mogą również korzystać z pomocy powiatowych rzeczników konsumentów.

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a Konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 

P O S T A N O W I E N I A  K O Ń C O W E

Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2023.

Sprzedawca zastrzega prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, a zmiany będą publikowane na stronie https://gamedevlawyer.pl/regulamin-serwisu/. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się jego treść obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.

Regulamin podlega przepisom prawa polskiego oraz jurysdykcji polskich sądów. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy polskiego kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o prawach konsumenta i innych ustaw mających zastosowanie do funkcjonowania Serwisu oraz Sklepu Internetowego.

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróc do sklepu