NDA na rozmowy z inwestorem studia gamedev

NDA na rozmowy z inwestorem studia gamedev

Jeśli prowadzisz jakąkolwiek działalność związaną z nowymi technologiami, to na pewno już niejeden raz słyszałeś o umowach o zachowaniu poufności (NDA). Być może już nawet jakąś podpisałeś. Przyszedł jednak czas, aby swoją wiedzę na ten temat pogłębić, szczególnie jeśli szykujesz się do rozmów z inwestorem i po raz pierwszy to ty będziesz stroną, która dzieli się swoimi biznesowymi sekretami.

Z tego artykułu poznasz odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Po co podpisywać NDA?
 2. Co się stanie, jeśli nie podpiszesz NDA?
 3. Co zrobić, jeśli druga strona nie chce zgodzić się na podpisanie NDA?
 4. Kiedy obowiązek zachowania poufności nie obowiązuje?
 5. Po co umieszczać kary umowne w NDA?
 6. W jakiej formie można zawrzeć NDA?
 7. Co zrobić, jeśli NDA nie podpisałeś?
 8. Na co uważać przy podpisywaniu NDA z partnerami z obcych państw?

Umowa o zachowaniu poufności z inwestorem jako zabezpieczenie praw studia gamedev 

Skrót NDA rozwija się jako non-disclosure agreement, czyli umowa o zachowaniu poufności. Umowa taka powinna być zawarta przed podjęciem poważnych rozmów z inwestorem (lub jakimkolwiek innym partnerem biznesowym, np. podwykonawcą). Jej celem jest ochrona informacji przekazywanych w toku współpracy lub negocjacji. Stanowi więc zabezpieczenie praw studia do wypracowanego przez niego dorobku, szczególnie tajemnic przedsiębiorstwa, ale nie tylko.

Zwykle w NDA strony ustalają, że przekazywane między nimi informacje będą traktowane jako informacje poufne, które należy traktować w szczególny sposób – czyli wykorzystywać je tylko do ściśle ustalonego celu oraz nie ujawniać bez zgody strony, do której te poufne informacje należą, a także dbać o ich bezpieczeństwo, itp.

Umowa poufności z inwestorem studia

Jeśli właśnie przygotowujesz się do rozmów z inwestorem lub wydawcą, to jest to odpowiedni moment, aby omówić z nim kwestie związane z ochroną informacji poufnych, w tym podpisanie umowy o zachowanie poufności.

Z naszego doświadczenia wynika, że „mniejszym” podmiotom i start-upom czasem trudno jest wyjść z tą propozycją wobec silniejszego gracza, o którego przychylność przecież zabiegają.

Zastanawiasz się czy propozycja podpisania NDA w jakiś sposób nadszarpnie Wasze relacje? Różnie może być w praktyce, choć my uważamy, że taka propozycja nie powinna zrobić na Twoim przyszłym partnerze negatywnego wrażenia. Wręcz przeciwnie, świadczy ona o Twoim profesjonalnym podejściu i o dbaniu o interes przedsiębiorstwa, które prowadzisz.

Podpisywanie NDA jest na rynku nowych technologii i własności intelektualnej standardem.

Strony umowy o zachowaniu poufności

Umowy o zachowaniu poufności mogą być „jednostronne lub dwustronne”. Ale oczywiście, zarówno „jednostronne, jak i dwustronne” NDA, są umowami – czyli powinny być podpisane przez obie strony.

Jednostronne NDA podpisujemy wtedy, kiedy tylko jedna strona jest zainteresowana uzyskaniem ochrony ujawnianych we współpracy informacji. Zwykle chodzi tu po prostu o te typy współpracy, przy których tylko jedna strona musi, mówiąc kolokwialnie, odkryć swoje karty. A jej partner biznesowy nie ujawnia poufnych informacji na swój temat, a jedynie uzyskuje, gromadzi i wykorzystuje (do określonego celu) informacje poufne o tzw. stronie ujawniającej.

Przykładowo, gdy zamawiamy u producenta stworzenie prototypu na podstawie należącej do nas dokumentacji, a producent dostarcza nam już gotowy produkt, to w takiej sytuacji producent, który na nasze zamówienie dostarcza prototyp (zwykle) nie ujawnia przed nami swoich tajemnic.

Dwustronne NDA podpisujemy natomiast wtedy, gdy obie strony będą wzajemnie wymieniać między sobą informacje poufne. W takim przypadku obie strony biorą na siebie prawa i obowiązki związane z ochroną informacji drugiej strony.

Przykładem takiej sytuacji mogą być negocjacje prowadzone z inwestorem czy wydawcą gry.

Niezbędne elementy NDA

Standardowe umowy NDA zawierają postanowienia zobowiązujące do nieujawniania nieopublikowanych wcześniej informacji poufnych otrzymanych od drugiej strony. Jak już wspominaliśmy powyżej, może być to zobowiązanie tylko jednej strony albo obu stron względem siebie.

Poza zobowiązaniem do nieujawniania otrzymanych informacji, NDA warto jest wzbogacić o postanowienia zakazujące wykorzystywania tego typu informacji dla własnej korzyści (na przykład do tworzenia własnych produktów czy usług) oraz do jakichkolwiek innych celów innych, niż wyraźnie określony cel ujawnienia (celem ujawnienia mogą być na przykład negocjacje w związku z rozważaniem współpracy przez strony umowy NDA).

Co więcej NDA powinien też określać obowiązki co do sposobu przechowywania przekazanych informacji poufnych oraz procedurę działania na wypadek ich bezprawnego wykorzystania lub ujawnienia. Współpraca stron umowy w przypadku niekontrolowanego ujawnienia informacji, które są dodatkowo chronione na podstawie innych przepisów (np. o ochronie danych osobowych) bardzo się przyda, jeśli przyjdzie Ci składać wyjaśnienia przed odpowiednimi urzędami.

Wyłączenia niektórych informacji spod obowiązywania NDA

Oczywiście, zasady zasadami, ale wyjątki od nich muszą być. Zdarzają się takie sytuacje, gdy zobowiązanie do zachowania danych w poufności jest wyłączone. Najprostszym tego przykładem jest choćby sytuacja, gdy druga strona wyraźnie z tego obowiązku nas zwolniła.

Rzadziej spotykanym, ale również możliwym, szczególnie w przypadku pomysłów na konkretne rozwiązania jest sytuacja, w której sami, we własnym zakresie i w oparciu o własne zasoby opracujemy analogiczną informację czy materiał do tych ujawnionych nam przez partnera biznesowego.

Życie pisze różne scenariusze, stąd warto z wyprzedzeniem uwzględnić tego typu wyjątki od zasady w Waszej umowie NDA. Oczywiście, umieszczenie takich wyłączeń w umowie leży w interesie tej strony, która informacje otrzymuje, a nie ujawnia.

Co, jeśli inwestor nie chce podpisać NDA

Zacznijmy od tego czy wiesz, tzn. czy jesteś w stanie ustalić, dlaczego ten konkretny inwestor nie chce podpisać z Tobą NDA. Czy wynika to jakiejś polityki przyjętej przez jego spółkę, z praktyki obowiązującej w danym kraju, czy może jest to odpowiedź, która może wzbudzać podejrzenie, że inwestor nie ma dobrych intencji?

Przykładowo, jak się okazuje, w Stanach Zjednoczonych NDA podpisywane są na dalszych etapach współpracy, a nie przy pitchowaniu. Wynika to zapewne z wielu czynników, począwszy od niechęci przyjmowania na siebie egzekwowalnych w sądzie zobowiązań na wczesnym etapie rozmów (amerykańscy prawnicy do tanich nie należą), a skończywszy, na tym, że w Stanach Zjednoczonych wiele relacji biznesowych musi być opartych na zaufaniu (choć chciałoby się rzec – gdzie nie są?) z uwagi choćby na brak jawnych rejestrów spółek.

Nie powoduje to jednak, że powinieneś czuć się bezpiecznie przy odkrywaniu kart przed potencjalnym inwestorem. Wręcz przeciwnie, przyjęcie zasad takiej gry wymaga od Ciebie znajomości jej reguł.

Dobrze jest więc wiedzieć, że przed podpisaniem NDA wszystko co przekazujesz drugiej stronie może być przesłane dalej, ujawnione, wykorzystane, itd.

Nie warto więc na tym etapie za bardzo odkrywać się przed drugą stroną. Musisz wręcz założyć, że to zostanie „sforwardowane”. Zatem to co przekazujesz w trakcie takich rozmów powinno być skrupulatnie przeanalizowane i być przedmiotem wcześniej przemyślanej strategii.

W jakich sytuacjach warto zawrzeć umowę NDA?

Twoje rozmowy z inwestorem dojdą jednak do takiego momentu, w którym podpisanie NDA będzie absolutnie konieczne. Przede wszystkim wtedy, kiedy przyjdzie czas na ujawnienie inwestorowi tajemnic Twojego przedsiębiorstwa.

Ujawnianie tego typu informacji przed osobą, która nie zobowiązała się do utrzymywania ich w tajemnicy i jasno nie potwierdziła, że nie wykorzysta ich bez Twojej zgody, aby uzyskać własne korzyści, jest lekkomyślne i może spowodować niemożliwe do odwrócenia szkody.

Kilka przykładów, gdy zawarcie umowy NDA jest naprawdę wskazane

Przykładowo, ujawnienie przed inwestorem pomysłu na fabułę gry i jej mechanikę bez podpisania NDA być może nie odbije się aż taką czkawką, co przedstawienie dalej idących założeń co do tego jak tą mechanikę wypracować.

Szczególnie jeśli będzie to na tyle nowatorskie podejście, że mogłoby zostać opatentowane, a dzięki pozyskanym od Ciebie informacjom druga strona samodzielnie może doprowadzić taki projekt do końca.

Inną tego typu sytuacją jest przekazanie drugiej stronie danych dostępu do Twoich serwerów czy plików. Albo przekazanie informacji na temat kluczowych odbiorców usług (szczególnie na rynkach, w których konkuruje się przede wszystkim ceną).

NDA na rozmowy z inwestorem studia gamedev

Co to jest tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa to pojęcie pochodzące z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Tajemnice przedsiębiorstwa nie są chronione automatycznie od chwili powstania. Aby móc je chronić musisz podjąć pewne działania, których celem jest zachowanie informacji i materiałów składających się na tajemnice przedsiębiorstwa w sekrecie.

Innymi słowy jako osoba zarządzająca studiem gamingowym powinieneś podjąć pewien wysiłek organizacyjny np. wprowadzić w przedsiębiorstwie strategię ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Więcej o niej przeczytasz w naszych kolejnych wpisach.

SPRAWDŹ! „JAK WDRAŻAMY TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W BRANŻY GAMEDEV”
[Produkt niebawem dostępny w naszym Sklepie>>

Elementem takiej strategii jest zawieranie NDA z nowymi kontrahentami, z którymi będziesz dzielić się informacjami związanymi z Twoimi technologiami, bazami danych, Twoim know-how czy pomysłami wydawniczymi, o których reszta świata jeszcze nie wie.

Jakie informacje studia gamedev są w praktyce najczęściej chronione przez NDA? 

Tajemnice przedsiębiorstwa czy też informacje, które chcecie objąć umową o zachowaniu poufności będą pewnie różnić się w zależności od przypadku. Nie ma jednak potrzeby każdorazowego aktualizowania listy takich informacji ani tym bardziej przedstawiania ich szczegółowych baz. Zwykle przedsiębiorcy tworzą jedną, rodzajową listę informacji i materiałów, które w swojej spółce uważają za objęte tajemnicą przedsiębiorstwa.

Można przyjąć, że tego typu tajemnice dzielą się na dwie części:

Pierwsza z nich to informacje związane z działalnością studia jako spółki. Chodzi tu o wyniki finansowe, bazy klientów, sprawozdania (przed ich opublikowaniem oczywiście), sposób organizacji studia, zespołu i know-how.

Druga dotyczy posiadanego lub opracowywanego dorobku z zakresu własności intelektualnej. Chodzi tu o tą własność intelektualną, która nie została jeszcze ujawniona. Albo która nigdy ujawniona nie będzie. Na przykład plany wydawnicze, dane dostępu, pomysły na gry i mechanikę czy treści wniosków o dofinansowanie z zakresu B+R.

 

Jaka powinna być forma umowy NDA? Jak można podpisać NDA

Teoretycznie umowę NDA można zawrzeć w dowolny sposób, nawet ustnie. Przepisy polskiego prawa nie przewidują bowiem żadnych szczególnych wymogów co do tego w jakiej formie powinna być ona zawarta.

Biorąc jednak pod uwagę przepisy dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji, o których piszemy powyżej, przy podpisywaniu NDA na pewno warto wziąć pod uwagę również to, że taka umowa stanowi element strategii ochrony tajemnicy Twojego przedsiębiorstwa.

Jeśli informacje, które będziesz przekazywać drugiej stronie są bardzo istotne dla Twojego studia, jako prawnicy radzimy, aby umowa NDA była zawierana w formie pisemnej. To znaczy, że w takich przypadkach odradzamy również zawieranie jej przy pomocy zwykłego podpisu elektronicznego. Więcej o formie zawierania umów przeczytasz w naszym poprzednich wpisach.

NDA jako osobna umowa czy część innego kontraktu?

Nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Na rynku spotkać można różne modele. NDA może stanowić osobną umowę lub być częścią innego, większego dokumentu regulującego warunki jakiejś współpracy.

W przypadku gdy umowa o zachowaniu poufności jest zawierana na samym początku, kiedy dopiero strony rozpoczynają prowadzenie rozmów, powinna ona rzecz jasne stanowić osobny dokument. W końcu żadna „główna” umowa jeszcze nie istnieje i nawet nie wiadomo, czy dojdzie do jej zawarcia.

Umieszczanie zapisów dot. poufności w treści innych umów jest dopuszczalne i często stosowane w praktyce. Jednak warto rozważyć uregulowanie tych kwestii w osobnej umowie NDA po to, aby uniknąć sytuacji, w której główna umowa zostaje rozwiązana, a wraz z nią może powstać ryzyko unicestwienia również postanowień z zakresu poufności.

Okres obowiązywania umowy NDA

Jak już wspomnieliśmy, strona ujawniająca informacje poufne ma interes w tym, aby NDA obowiązywało jak najdłużej.

Błędem, przed którym przestrzegamy klientów, jest umieszczanie w umowie zapisów przewidujących jej okres obowiązywania. Szczególnie jeśli dzieje się to bezrefleksyjnie.

Na rynku wiele jest wzorów NDA, które przewidują 3 letni lub 5 letni okres ochrony informacji poufnych.

Wszystko oczywiście zależy od okoliczności konkretnej sprawy, ale naszym zdaniem NDA powinno ochraniać podmiot ujawniający co najmniej tak długo jak przekazane informacje stanowią jego tajemnicę przedsiębiorstwa. A ta przecież nie jest ograniczona żadnym sztywnym terminem.

Wszystkim, którzy mają w tym zakresie jakieś wątpliwości, polecamy refleksję o strategii ochrony formuły Coca-Coli lub mieszanki ziół z KFC.

Umowa o zachowaniu poufności na czas nieokreślony

Biorąc powyższe pod uwagę, jeśli mówimy o ochronie informacji poufnych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, to przygotowywane przez nas wzory umów o zachowanie poufności zawierają klauzule przewidujące, że obowiązki w nich określone są nieograniczone w czasie.

Nie da się z nich zwolnić na podstawie jednostronnego oświadczenia.

Nie ma na nie również wpływu wypowiedzenie umowy głównej lub jej całkowite wykonanie.

Co po zakończeniu współpracy? Obowiązek zniszczenia lub zwrotu informacji

Porządna umowa o zachowanie poufności powinna również dawać wskazówki co do tego, co stanie się z informacjami poufnymi (jak i nośnikami, na których są utrwalone) po zakończeniu współpracy stron.

Jak już wspomnieliśmy, obowiązki ochrony informacji poufnych powinny być niezależne od trwania/zakończenia współpracy między stronami.

Z tego powodu, umowa NDA powinna przewidywać i dokładnie określać obowiązki strony otrzymującej w zakresie zniszczenia (zwrotu) i zaprzestania posługiwania się przekazanymi jej informacji poufnymi wraz z chwilą, w której przestaje być aktualna przyczyna czy też wspólny cel, dla którego informacje zostały ujawnione.

Co grozi za naruszenie NDA

Konsekwencje naruszenia NDA powinny być wskazane wyraźnie w treści tej umowy. Zwykle kluczową sankcją za naruszenie zobowiązań z NDA jest kara umowna, o której piszemy poniżej.

Jeśli w umowie nie określono kary umownej, to sprawiedliwości można dochodzić w oparciu o tzw. zasady ogólne, określone w odrębnych, obowiązujących ustawach. Jest to mechanizm bardziej skomplikowany, wymaga bowiem udowodnienia przed sądem wysokości poniesionej szkody.

Dodatkowo, niekiedy w grę mogą też wchodzić sankcje karne – czy to na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czy też z kodeksu karnego. Czasem jest to konieczność i również w takich sprawach zdarza się nam pomagać naszym klientom. Szczególnie, że organy prowadzące postępowania karne mają cały wachlarz środków i narzędzi, które w tego rodzaju sytuacjach mogą być bardzo przydatne.

Strony mogą również ustalić w umowie inne konsekwencje naruszenia NDA. Jedną z nich może być choćby prawo do rozwiązania umowy głównej – czyli tej, w związku z którą NDA było zawarte.

Zdarza nam się też niekiedy zwalniać dyscyplinarnie pracowników, którzy dopuścili się tego rodzaju naruszenia wobec pracodawcy. Ale to już temat na osobny wpis.

Kary umowne w NDA

O karach umownych pisaliśmy już w naszych poprzednich tekstach na naszym siostrzanym blogu EK LEGAL. Tutaj przypomnimy jedynie, że kara umowna jest nieodłącznym elementem NDA. A przynajmniej takiego, który zawierane jest pomiędzy polskimi partnerami, którzy wymieniają pomiędzy sobą tajemnice swojego przedsiębiorstwa. 

Jeśli kary umownej w NDA nie będzie (bo na przykład, druga strona się na nią nie zgodziła), w razie nieuprawnionego ujawnienia informacji albo wykorzystania jej do celów innych niż strony ustaliły, odszkodowania można dochodzić na tzw. zasadach ogólnych. Zasady ogólne to zasady określone w ustawach, przede wszystkim w kodeksie cywilnym.

Co więc stanie się, jeśli w NDA nie została zastrzeżona konkretna kara pieniężna, a nasze informacje zostaną wykorzystane w sposób jakiego sobie nie życzyliśmy?

Cóż, jeśli mówimy o tzw. sprawach cywilnych, to pozostaje nam iść do sądu, w którym, aby uzyskać odszkodowanie trzeba będzie udowodnić m.in. to, jakiej wielkości szkoda została nam wyrządzona przez to konkretne naruszenie w zakresie obowiązków poufności.

Jak wyliczyć tę szkodę?

Cóż, wszystko zależy od okoliczności konkretnej sprawy.

Załóżmy, że  chodzi o ujawnienie pomysłu na mechanikę gry, czy jakichkolwiek projektów nad którymi pracujecie z myślą o przyszłej komercjalizacji – wówczas ustalenie faktycznej szkody będzie niezmiernie trudne.

Nawet jeśli uda się udowodnić, że druga strona wykorzystała Wasze informacje na przykład do stworzenia własnego produktu, to wciąż określenie tego, ile konkretnie na tym straciliście napotka ogromne problemy w polskim sądzie. Nie wiadomo bowiem ile dokładnie moglibyście zarobić na takiej komercjalizacji, ani nawet czy na pewno by do niej doszło.

Dlatego właśnie kary umowne są tak często stosowane przy zabezpieczeniu NDA – przy nich wyliczanie i udowadnianie konkretnej wysokości poniesionej szkody nie jest konieczne.

Jako ciekawostkę dodamy, że w NDA oferowanych przez partnerów z krajów anglosaskich kar umownych zwykle w ogóle nie będzie. Zwykle znajdziecie w nich jedynie takie stwierdzenie:

The Receiving Party therefore agrees that the Disclosing Party shall be entitled in addition to its other rights to seek and obtain injunctive relief for any violation of this Agreement.

Czym się różni NDA od CDA

NDA i CDA (confidential disclosure agreement) to dwie wymiennie stosowane nazwy na umowę o zachowaniu poufności.

W Polsce w zasadzie nie stosuje się tej drugiej nazwy. Natomiast w Stanach Zjednoczonych obie są często stosowane.

O czym warto pamiętać przy negocjacjach z inwestorem zza granicy

W przypadku gdy podpisujesz umowę o zachowaniu poufności z inwestorem z Polski, umowę tę oprzecie zapewne na prawie polskim. Inny wybór nie miałby zbyt wielkiego sensu.

O czym zatem warto pamiętać przy negocjowaniu umów z inwestorami zza granicy? Jako prawnicy powiemy, żebyś po pierwsze wziął pod uwagę to, pod jakim prawem zawierane będzie NDA (i inne Wasze umowy) i w związku z tym, jakie będziesz mieć szanse na ewentualne dochodzenie swoich praw przed obcym sądem.

Pamiętaj również, że NDA przygotowywane przez zagranicznych kontrahentów będą znacząco różnić się od naszych polskich wzorów. Zapewne nie znajdziesz w nich zapisów o obowiązku zapłaty kary umownej w razie naruszenia.

Próżno szukać w nich też definicji tajemnicy przedsiębiorstwa. Stąd, podpisywanie NDA na wzorze zagranicznego kontrahenta może być bezpieczne, o ile nie nakłada na Twoje studio nadmiernych obowiązków i jeśli dotyczy wyłącznie ochrony informacji poufnych Twojego partnera, co do których Ty jesteś w miarę pewny, że ich nie naruszysz.

W przypadku jednak gdy to Ty szykujesz się do ujawniania informacji poufnych Twojego przedsiębiorstwa i to Ty masz więcej do stracenia, warto gruntownie przemyśleć jakie realne szanse na ochronę przed nielojalnością kontrahenta masz przed polskim sądem, a jakie przed sądem obcym. Warto tu brać pod uwagę zarówno logistykę (możliwość doręczenia pozwu i zmuszenie do stawiennictwa przed sądem oddalonym o tysiące kilometrów), jak i potencjalne koszty sądowe i koszty prawników.

Nawet najwyższe kary umowne nie pomogą, jeśli druga strona odmówi zapłaty a następnie nigdy nie odbierze wezwania do stawiennictwa przed sądem.

Dlatego współprace zagraniczne powinny być oparte na dużym zaufaniu do drugiej strony, które jednocześnie powinno być ograniczone. Tym ryzykiem trzeba bowiem zarządzać, często przez nie ujawnianie drugiej stronie tych naprawdę cennych informacji Twojego studia.

Kiedy NDA nie trzeba podpisywać

NDA nie trzeba podpisywać w przypadkach, gdy przekazywane przez Ciebie informacje nie mają dla Ciebie ani Twojego studia aż tak kluczowego znaczenia.

Oczywiście my jako prawnicy rekomendujemy, aby NDA było podpisywane zawsze, kiedy ujawniasz informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zdajemy sobie jednak sprawę, że prowadzenie biznesu ma zawsze wpisane w swój zakres jakieś ryzyko. Ważne jest, aby z tego ryzyka w pełni zdawać sobie sprawę i nim świadomie oraz mądrze zarządzać.

Kiedy nie trzeba podpisywać NDA

Co, gdy nie zawrę umowy o zachowaniu poufności?

Być może czytasz ten artykuł już po fakcie i zupełnie nie interesuje Cię, co trzeba było zrobić miesiąc temu. Mleko się wylało, Twoje informacje poufne zostały wykorzystane w zupełnie inny sposób niż się tego spodziewałeś, a NDA nie podpisano.

Po pierwsze, idź do prawnika i zacznij zbierać dowody na zaistniałą sytuację. Pomoże Ci on ocenić Twoje szanse na dochodzenie sprawiedliwości na podstawie ogólnych przepisów powszechnie obowiązujących ustaw.

Zgodnie z polskimi przepisami, nieuprawnione ujawnienie lub wykorzystanie informacji może stanowić przestępstwo określone w art. 266 kodeksu karnego.

Poza tym, ujawnienie lub wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy, jest czynem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Należy jednak podkreślić, że aby stwierdzić, że druga strona dopuściła się takiego czynu nieuczciwej konkurencji, trzeba będzie udowodnić, że doszło do zagrożenia lub naruszenia interesu przedsiębiorcy. Ponadto, aby chronić tajemnicę przedsiębiorstwa, trzeba najpierw w swoim przedsiębiorstwie takie prawo utworzyć. A to wymaga podjęcia pewnych działań.

 

Zabezpieczenie przed kradzieżą własności intelektualnej i tajemnic przedsiębiorstwa

Czy warto podpisywać umowy o zachowaniu poufności?

Z naszego doświadczenia wynika, że tak. Zarówno z partnerami zewnętrznymi, jak i pracownikami i stałymi współpracownikami studia. Bez umowy NDA, szczególnie zabezpieczonej karami umownymi dochodzenie odpowiedzialności od kontrahentów, którzy bezprawnie wykorzystują ujawniony im dorobek studia, jest bardzo utrudnione i niezmiernie czasochłonne.

Dobrze napisane NDA pomaga nie tylko precyzyjniej określić zasady współpracy (czyli po co przekazujecie sobie pewne informacje, do czego one służą, co można, a czego nie wolno z nimi robić), ale często działa prewencyjnie (po podpisaniu NDA z karami umownymi Twój kontrahent dwa razy zastanowi się nad pokusą nierzetelnego zachowania, gdyż będzie obawiał się grożących mu roszczeń).

Posiadanie NDA pomocne bywa przy formułowaniu żądania wobec drugiej strony na wypadek, gdy coś pójdzie nie tak (możemy powołać się wtedy na jasno określone zapisy umowy czy nawet obowiązek zapłaty kary umownej). Zmniejszają się również szanse na wątpliwą przyjemność współpracowania w tym zakresie z prokuraturą czy policją, jeśli czyn kontrahenta chcielibyśmy ścigać na drodze karnej.

Kiedy informacja jest poufna

Poufność informacji w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami wynika z tego, że strony umówiły się, że pewnego rodzaju informacje będą traktować jako tajne i podlegające szczególnej ochronie.

Jeśli nie jesteś pewien czy informacja, którą otrzymałeś od kontrahenta stanowi informację poufną, w pierwszej kolejności wróć do treści podpisanej przez Ciebie umowy.

Wiele umów NDA przewiduje wprost, że jeśli strony nie zastrzegły w czasie komunikacji, że dana informacja nie jest poufna, to należy ją traktować jak poufną. Jeśli nadal masz wątpliwości, jaki jest charakter pewnych informacji, to zawsze lepiej jest to omówić z kontrahentem. Podejmowanie pochopnych działań może być kosztowne.

Nawet jeśli nie narazi Cię na obowiązek zapłaty kar umownych, to może naruszyć zaufanie kontrahenta, co może prowadzić do załamania współpracy.

Masz pytania?

To już koniec naszego artykułu, ale zakładamy, że niekoniecznie jest to koniec pytań i wątpliwości, które mogą się pojawić w związku z tym pasjonującym tematem. Jeśli chciałbyś skonsultować jakieś kwestie od strony prawnej, to oczywiście zapraszamy Cię do kontaktu z naszą kancelarią.

W czym możemy Ci pomóc:

 1. Przygotujemy wzory NDA skrojone dokładnie na Twoje potrzeby – zarówno w relacji z inwestorem, partnerami biznesowymi, członkami Twojego zespołu, czy nawet osobami na umowie o pracę
 2. Przeanalizujemy zaproponowaną przez twojego kontrahenta umowę NDA i przedstawimy nasze rekomendacje, pomagając Ci w negocjacjach
 3. Wdrożymy w Twoim studio politykę ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, abyś mógł korzystać z tej dodatkowej ochrony prawnej dla informacji poufnych, które spełniają wymogi ustawowe dla tajemnicy przedsiębiorstwa
 4. Pomożemy Ci w sporze z zakresu nieuczciwej konkurencji, czy też w innych sporach sądowych dotyczących ochrony tajemnic lub zawieranych przez Twoje studio umów
 5. Możemy też zająć się karnymi aspektami ochrony tajemnic Twojego studio w sytuacji, gdyby zachodziło uzasadnione podejrzenie, że doszło do popełnienia przestępstwa

Podoba Ci się artykuł?

Facebook
Twitter
LinkedIn
0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróc do sklepu